final camp cat clubs

Canvis a l’ equip tècnic i normativa del G.A. Lluïsos Mataró per a competicions de clubs

Canvis en a l’ equip tècnic

La junta ha acordat que la coordinadora de l’equip tècnic, i màxima responsable en la confecció dels equips que representin al club, passa a ser la Betània Duarte per a les categories sub-18, sub-20, sub-23, absolut i màster.

Per a la resta de categories queda com fins ara, sota el criteri dels entrenadors responsables de cada categoria.

Normativa per a competicions de clubs per a categories sub-16, sub-18, sub-20, sub-23, absoluta i màster

Capítol 1. Normes generals

Article 1. Tots els atletes i membres del club estan obligats a conèixer aquesta normativa i a sotmetre’ s a ella. El seu desconeixement no eximeix del seu compliment.

Article 2.  La prioritat del club es l’ assistència  a competicions per equips, en totes les seves modalitats (pista, cros i ruta).

Capítol 2. Equip tècnic

Article 3. L’ òrgan que prendrà la decisió de la participació dels equips federats a les diferents competicions de clubs serà l’ equip tècnic del club.

Article 4. Els tècnics responsables de cada categoria seran els responsables de fer l’equip amb els atletes que estimi oportú i traslladarà la seva proposta a l’equip tècnic per a la seva aprovació final.

Article 5. La composició de l’equip tècnic serà donada a conèixer per la Junta Directiva cada temporada.

Article 6. La Junta Directiva del club delegarà en un membre de l’equip tècnic la coordinació entre els  atletes i el club, i serà nomenat màxim responsable en la confecció dels equips que representin al club.

Article 7. El coordinador/coordinadora s’assessorarà amb la resta de membres de l’equip tècnic, de la junta directiva i dels propis atletes per a la confecció dels equips que representaran al club a les distintes competicions, que serà responsabilitat final seva.

Article 8. La composició final dels equips que representaran al club es farà pública amb una antelació mínima suficient perquè els atletes puguin adequar la seva planificació a les competicions per equips.

Capítol 3. Atletes

Article 9. Els atletes del club ténen l’ obligació de representar al seu equip a les competicions en que siguin convocats.

Article 10. En cap cas es convocarà a un atleta en una prova per a la que no estigui capacitat.

Article 11. En cas de baixes de darrera hora, amb la conformitat de l’equip tècnic i del propi atleta suplent, es podrà cobrir qualsevol prova que no posi en perill la integritat física de l’atleta.

Article 12. Els atletes han de prendre part a les competicions de clubs seguint les normes de esportivitat, evitant qualsevol conducta irrespectuosa cap a altres atletes o entrenadors.

Article 13. Els atletes que siguin convocats com a suplents ténen les mateixes obligacions i drets que els atletes titulars de la prova.

Article 14.- Els atletes evitaran realitzar per qualsevol mitjà declaracions en contra del club o de qualsevol dels seus integrants, fomentant en tot moment l’esperit d’equip i de club.

Capítol 4. Assistència a campionats d’ Espanya

Article 15. L’assistència del G.A. Lluïsos a un Campionat Estatal serà sempre decisió de l’Equip Tècnic i la Junta Directiva del Club, de mutu acord, sempre que hi hagi una garantia mínima de fer una bona actuació.

Article 16. La composició de l’ equip que representi al club al Campionat Estatal haurà de ser, com a mínim, del 75% dels integrants de l’equip que va aconseguir la classificació per a la competició.

Només en cas de baixa justificada o de decisió tècnica que pugui afavorir la classificació final de l’equip, i previ acord de la Junta Directiva a petició de l’Equip Tècnic, es podrà modificar aquest criteri.

Capítol 5. Relleus

Article 17. La presència d’un equip del club a una prova de relleus és objecte de representació del G.A. Lluïsos.

Article 18. Serà l’Equip Tècnic, en base a la proposta confeccionada pel responsable de cada categoria, el que determini l’equip que representarà al club en cada competició.

Article 19. Per a les proves de relleus de velocitat de pista, l’Equip Tècnic preveurà entrenaments conjunts per als atletes seleccionats.

Capítol 6. Sancions

Article 20. L’atleta que sigui convocat a qualsevol competició per a representar al club i no hi assisteixi, sense causa justificada, serà sancionat.

Article 21. Sancions

  • Exclusió de la resta de competicions per equips de la temporada en curs, de qualsevol modalitat.
  • Exclusió del programa de ajudes econòmiques als atletes de la temporada en curs.
  • Exclusió de representar al club, a nivell individual, en proves oficials federatives de cros, pista i ruta, durant els 14 dies següents a la competició per clubs no assistida.

Share this post

G.A.Els Lluïsos tots els drets reservats 2018